جاروبک یکی از مهمترین قطعات الکتریکی در جرثقیل میباشد که برای انتقال جریان از خط برق رسان به موتور میباشد و کلکتور جرثقیل شامل تعدادی زغال جاروبک جرثقیل میباشد خط برق رسانی شین باز و شین بسته Power Supply lines and Conductor، خط برق رسانی کابل و قرقره Festoon Cable، جاروبک Current Collector، ذغال جاروبک Current Collector Shoe