ویژگی های فنی قرقره تير آهن حمل كابل جرثقیل
حمـل كابل جهت انتقال جریان برق در مسیر مستقیم بر روی پروفیل تیرآهن
توان حمـل كابل های سنگیـن
توانایی حمـل كابل در مسیرهـای قوس دار بـا شعـاع زیاد